iloscan

14 Haziran 2020 Pazar

YA?AYARAK ??RENMEK YER?NE
D???NEREK ??RENMEY? SE??N
YOKSA ZAMAN KAYBEDERS?N?Z
YA DA ?OK ?EY KAYBEDERS?N?

5 May?s 2020 Sal?

Kuran dan fiziksel ibadetleri cikartirsak geriye ne kalir ? 

4 May?s 2020 Pazartesi

MAZLUMLAR SUSTUKCA
ZALIMLER DAHA ZALIM OLACAK
KAVGA, SAGCI ILE SOLCU NUN KAVGASI DEGIL
ZENGINLERIN IKTIDAR KAVGASIDIR.
ALET OLMAYIN
Hak k? , zulüm varken g?rmeyenler zulmün harab?ndan sonra g?rdüklerinde harap olanlar?n üstündeki veballeri alt?nda ezilip af dileyecekler ama affedilmeyecekler
?ocuk olmay? istemek i?in büyümek gerekiyor

30 Nisan 2020 Per?embe

ya?amak güzel
her?eye ra?men
benim her?eyim
ba?kas?n?n hi?bir?eyi
ba?kas?n?n her?eyi
benim i?in hayal
benim hayallerim
ba?kas?n?n her?eyi

27 Nisan 2020 Pazartesi

Her?ey,
masum isteklerle, duygularla ba?lar
dibini dü?ünmeden dalar?z g?le
kafam?z ?arp?nca
anlar?z
suyun dal?nmayacak kadar
derin olmad???n?
herzaman derin dü?ünmenin faydalar?.
dünyadaki en büyük fahi?e PARA d?r.
''Bizde yanl?? olmaz ''
diyen
bilin ki , yanl?? yap?yor
ya?amlar vard?r
k?r?k d?küklü?ü i?inde mutlu.
ya?amlar vard?r mutlulugu i?inde
k?r?k d?kük.

7 Nisan 2020 Sal?

?nsanl???n?z? s?namad?ysan?z biran ?nce s?nay?n

19 ?ubat 2020 ?ar?amba

senin beni sevmen
benim senin sevdiklerini sevmem ile s?n?rl? ise beni sevme

30 Ocak 2020 Per?embe

hakl? olmaktansa mutlu olmay? tercih ederim

Insanlar, gelecekte,

konu?arak de?ildü?ünerek

anla?acaklar .


27 Ocak 2020 Pazartesi

T?M ?MR?N?Z? B?R ANa DE?D?RMEDEN ?LMEY?N

18 Ocak 2020 Cumartesi

sadece, varl???m?z? ve benli?imizi eritiyoruz.
nedir zorun be insano?lu ?
bir baca??n aksamadan
di?er baca??n?n k?ymetini bilemezsin
Zaman …..
Y?kar hasretleri kimi zaman.
Kimi zaman ,
Yenik dü?er eri?ince giden sevgiliye.
Halk? k?r etmeden ??plak gezemezsin

16 Ocak 2020 Per?embe

HALK OLMAK T?RK? ?LE OLUR
VAR ?SE T?RK?N?Z , HALKSINIZ DEMEKT?R
YOKSA T?RK?N?Z YOKSUNUZ DEMEKT?R
HERZAMAN B?R T?RK?N?Z OLSUN

15 Ocak 2020 ?ar?amba

" " H?rs?z, ka?arken yakalan?r."

14 Ocak 2020 Sal?

cahillerin uyanmas? i?in ak?ll?lar?n ac? ?ekmesi gerekiyor ise ak?ll?lar geli?imlerini tamamlamam?? demektir

13 Ocak 2020 Pazartesi

sosyolojik olarak var olmak, siyasi olarak var olmak demek de?ildir.
aslolan, ?ok olmak demek de?ildir.
aslolan, varoldu?unu hissettirecek kadar siyasi olmakt?r.
bu memleket dürüst namuslu insanlar?n cesaretine muhta?

3 Kas?m 2019 Pazar


Herseyden once insan istemeli, insanlari mevcut sistemin sahiplerininistedikleri disindakilerini ister duruma getirmeli, insan olmak, mutlu olmak,sevmek, sevilmek, ahlak, dogru, yanlis, iyi, guzel,….. hepsinin tanimi insanihedefleyecek sekilde yeniden yapilmali ve bu tanimlar kati olarak korunmali, insanlarainsan olma , mutlu olma hedeflettirilmeli ve bu hedefe yonelik egitilmeli.

19 Ekim 2019 Cumartesi

”Yanl??? savunup kalabal?klar? arkama katmaktansa, do?rumu savunup yaln?z kalmay? tercih ederim.” Gandhi
Hep en tatl?s?ndan ba?lar?z yemeye,
tabaktaki meyvenin.
hep en güzelinden ba?lar?z anlatmaya,
ge?mi?teki an?lar?n.
hep en güzelini g?rürüz bakt?klar?m?zdan.
hep en k?tüsünü ya?ar?z
ya?ad?klar?m?zdan.
ya? kemale erdimi,
hep avunuruz ya?amad?klar?m?zdan.
yeterki sevdim de
TANIMSIZ ?EREFS?ZL?KLER VE ONURSUZLUKLAR ???NDE ,
ZENG?N OLARAK YA?AMAKTANSA.
?EREF?M, GURURUM VE ?NSANLIK ONURUMLA,
YOKSUL KALMAK TERC?H?MD?R.
YAZIKLAR OLSUN.
KULU KULA KUL EDENE.
YAZIKLAR OLSUN,
KULA KUL OLANA.
ne dünya be,
kimi boku ile oynar.
kimi bokunu yer.
y?llar
y?llar
y?llar.
ne ?abuk ge?tiniz be.
daha dün de?ilmiy di, ya?, 19.

tüm sevdiklerim ve sevenlerim,
?püldünüz.
i?en de benim,
meyhaneci de ben
bu gece.
g?tür beni yata??ma
ey ben.
yonetmek icin dinlemek gerekir
dinlemeden yonetemezsin

Sel?uk G?nen?ler'den Hisse Teknik Analizleri | ?zlem Dalga | 18 Ekim 2019

29 Temmuz 2019 Pazartesi

?ekti?in ?ilelere dikkat et,
?nsan ?ekti?i ?ilelerden ??reniyor, ?ilelerle olgunla??yor , ??reniyor.
?ilelerinden ders al,
?ilelerine yaz?k etme.

12 Aral?k 2018 ?ar?amba

bu dünya "a?l?ktan ?lenler ile daha fazla yemek i?in kusanlar?n " dünyalar? aras?ndaki sava?lar?n dünyas?
?lümleri "umut" etmek i?in ?lenler ?ldükleri ile kalmamal?
bilmeden cesur olmaktansa bilerek korkak olmay? tercih etmek
g?lgeler i?inde s?ran?n bize gelmesini bekleyerek ya?amaktansa ?lümlerimizi umut etmek daha insanca

8 Aral?k 2018 Cumartesi

4 Aral?k 2018 Sal?

Yaln?zl?k Yaln?zl?k de?ildir
Kendinle olduk?a
Yaln?zs?n kendinle olmad???nda
Günebakan tarlas?nda
Güne?e bakmayan bir ba?ak gibi
Yaln?z?m bu gece

1 Aral?k 2018 Cumartesi

dü?ündü?ünü s?yleme
s?yleyece?ini dü?ün

22 Kas?m 2018 Per?embe

zeka, eylem dir
ak?l, ya?amak t?r

4 Kas?m 2018 Pazar

tez ge?sede her ?mürde bin ac? vard?r 

3 Kas?m 2018 Cumartesi

herseyin sirri,
soylenmeyenlerdedir
D?N? UNUTURSANIZ
YARIN ???N HAYAL KURMA HAKKINIZ OLMAZ

2 Kas?m 2018 Cuma

SU'YUN B?LE YOL BULMAKTA ZORLUK ?EKT??? B?R D?NEMDE YA?AMAK NE KADAR A?IR BE.

30 Ekim 2018 Sal?

beni benimle birak giderken
gerisi senin olsun

26 Ekim 2018 Cuma

okudugunuz 400 sayfalik bir romandan
aklinizda kalan belki de bir soz olur
hayat ta boyle
70 sene yasarsin
bir gunu anarsin
o bir gunu yakalayin
yasayin
milyonlarca yil uzakta
kendini yakan bir yildiz olmaktansa,
cevresini aydinlatan
sonuk bir mum olmayi tercih ederim.
YALNIZLIGIMI YANLIZLIGIMA KATIP YALNIZLIGIMDAN KURTULUYORUM
BU GECE
YINE
YANINDA OLMASINI ISTEDIKLERININ
ZAMANINDA YANLARINDA OLMAYI BILECEKSIN
ZAVALLILIKLA K?T?L???N ARASINDA KILDAN BIR ??ZG? VARDIR
CESARET.
KALB?N?N G?T?RD??? YERE G?DEB?LMEKT?R

1 Ekim 2018 Pazartesi

KAZANAN H?? B?R ZAMAN ??KAYET ETMEZ,
??KAYET ED?YORSANIZ DEMEK K? KAYBEDENLERDEN S?N?Z.

29 Eylül 2018 Cumartesi

I'm always alone
Even when I have with my favorite
Even when I have with everyone

13 Eylül 2018 Per?embe

zeka, bilgiyi bulmak.
ak?l , bilgiyi kullanmaktad?r.

10 Eylül 2018 Pazartesi

bedel ?demez iseniz ya?ayamazs?n?z
?dedi?iniz bedellerin de?erini bilin

1 Eylül 2018 Cumartesi

Ak?l , gelece?e yat?r?m yapmakt?r 
Zeka , o an? kazanmakt?r 

23 A?ustos 2018 Per?embe

daha ?nce de?er verdi?in duygular?n ve kayg?lar?n?n bir anlam? kalmad???nda 
yeni duygu ve kayg? yüklenmenin bir anlam? yok

ke?ke tanr? , biz insanlara bah?etti?i bu akl? , hayvanlara verip , 
bizi i?güdülerimizle b?raksayd?, 
da ,
biz , insanlar , 

hayvanlar taraf?ndan sevilmeseydik

bilimin tanr?s? bilinmezliktir
bilimin varl??? bilinmeyen ?eylere ba?l?d?r
bilinmezlik biter ise bilim de biter
benim
evren'de dünyada ?evremde bedenimde ve ruhumda bilemedi?im anlam veremedi?im ?eyler varken

iman etmeyecek kadar gü?lü de?ilim

paras?zl?kt? bizi bir arada tutan,
birbirimiz ile ayr?yd?k birarada iken,
saklam??t?m herkesten ge?en y?l yakalad???m piyango'yu 
kendimden dahi,

bir arada olmak i?in

HEP?M?Z?N B?R YERLER? EKS?K
HEP?M?Z AYNIYIZ ASLINDA
NASIL OLMASIN K?
AYNI E??T?M(S?ZL?K) S?STEM?NDEN
AYNI TOPRAKTAN
AYNI SUDAN
AYNI ACILARDAN
AYNI N?NN?LERDEN
AYNI ANENELERDEN
AYNI H?KAYELERDEN GEL?YORUZ.
AZ DA OLSA KEND?N? E??TENLER?M?Z DE
HIRSLARINA YEN?L?P G?D?YOR
YAZIK. AMA ?OK YAZIK.
?U MEMLEKET?N G?NDEM?NE, KONU?TUKLARIMIZA
GAVURLAR KI?I ?LE G?L?YOR

HEMDE B?LMEM KA? I?IK YILI UZAKTAN.

28 Temmuz 2018 Cumartesi

paras? olan?n de?il
kalbi olan?n gü?lü oldu?u 

bir ülkem olsun
Bütün güzellikleri biraraya getirdi?inizde
Ortaya en güzeli ??km?yor.
G?zün güzelli?i
Ku?a??n ?irkinli?ine ba?l?.
Dilin güzelli?i
Yüzün ?irkinli?ine muhta?.
Kalbin güzelli?i

Ya?ananlar? anlamaya, Hayat? ??zmeye ba?l?.

insanlar?n yarg?lar?,do?rular?na ve duygular?na ba?l? olmaktan ??kt?, ??karlar?na ba?l? olmaya ba?lad?
bunun ad?; Kapitalizm

Tarih 3 Haziran 1963'tü..
O gün Naz?m Hikmet ?lmü?tü..
Can Yücel BBC Türk?e Radyosunda spikerdi..
Naz?m'?n ?lümünü dinleyicilere duyurma g?revi ondayd?...
"Ben bunu okuyamam.. Ben Naz?m'?n ?lümünü kabul edemem" dedi..
Haberi okumad?...
O gün hi? ?al??mad?..
Radyo da yay?n yapamad?..
Ertesi gün g?revinden istifa ederek, memlekete d?ndü..

*. *. *

Bakan ?ocu?uydu..
Cumhuriyet d?neminin en ?nemli bakanlar?ndan birinin hem de..
?ok bakan ?o?undan farkl?yd?..
?ünkü hep ge?im s?k?nt?s? ?ekti..
Basit ya?amay? se?ti..
Malvarl???n? soranlara ??yle a??klad?..
1- Av?a adas?nda ü? daire, d?rt ü?gen, be? dikd?rtgen..
2- G?kyüzünde bir bulut..
3- Bitlis’te be? minare..
4- Biri yazl?k, biri k??l?k iki platonik sevgili..
5- Isl?kla ?al?nabilen be? anonim türkü..
6- Büro mobilyas? ve ?elik kap? üreten bir fabrikan?n ??le üzeri yaslan?p sigara i?ilen beyaz duvar?..
7- Paland?ken’de bir palan, bir d?ken..
8- Kastamonu’nda ü? kasto..
9- ?? fay hatt?..
10- Bir ?ar?amba, iki per?embe, ü? cuma..
11- Dünyada mek?n..
12- Ahirette iman..
13- Denizde kum..
14- Bir ?uval gazoz kapa??..
15- Bir kibrit kutusu sigara izmariti..
16- Biri ?ngilizce, 6 adet küfür..
17- Sevenlerin kalbinde kurulmu? bir taht..
18- Anne babadan kalma, yar?s? ya?anm?? bir ?mür..

*. *. *

Türk?e'nin en matrak, en laf?n? esirgemeyen ?airiydi..
Cemal Süreya, onun i?in “Can Yücel kadar de?i?ik teknikler kullanm?? bir ba?ka ?airimiz yoktur” derdi..
?iirlerinde resmen ayar verirdi..
A??r küfürler ederdi..
“Küfür ve argoyu halk kullan?yor. Yazd???m?z ?ey, halk?n nabz? ve a?z? oldu?una g?re, küfür de kendili?inden kat?l?yor i?in i?ine. Asl?nda küfür bir ?zgürlük davas?d?r” derdi..
?zgürlü?ünü m?sralara d?kerdi.
“?iirlerinde küfür etme diyorlar us?lsüz,
Lan bu kadar orospu ?ocu?unu nas?l anlatay?m küfürsüz?”
Her ?iirinde kendi ifadesiyle nas?l gol ataca??n?n pe?indeydi..
O, Türk ?iirinin santrforuydu..

* * *

?airli?inin yan? s?ra, Almanca, ?ngilizce, Latince ve Yunanca bilirdi..
?ok ?eviri yapt?..
?evirileri ba??na i? a?t?..
12 Mart muht?ras?nda Mao ve Che ?evirileri i?in i?eri att?lar..
1974'te genel af ile ?zgür kalabildi.
Toplumsal sorunlar? hep gündeme getirdi..
?arp?k düzene mutlaka s?yleyecek s?zü vard?..
"Gazi Mustafa Kemal Atatürk
Türk, ??ün, ?al?? güven! demi? a,
?imdilerde ?al??an paras?z, pulsuz
?al???yor paral?ya
Güvenen varsa, paras?na güveniyor
?styan? ??ün babam ??ün!
D?vün babam, d?vün!"

*. *. *

Edebiyat kadar i?kiye de dü?kündü..
?yi rak? i?erdi..
“??im rak?, d???m su" derdi.
Nas?l rak? i?ilece?ini de ??yle m?sralara d?kerdi.
"Rak? sofras?nda susulmaz arkada?,
H??k?ra h??k?ra a?layacaks?n..
Ar?nacaks?n gururundan, pa?a gibi.
?erefe ulan diyeceksin..
?erefsiz Dünyaya inat ?erefimize,
K?rar gibi toku?turup kadehleri,
G?rtla??nla sevi?tireceksin meyleri..
G?meceksin kendini ?i?elerin dibine, ?lür gibi
i?eceksin!..
?leceksin arkada?..
Oturtacaks?n kar??na ge?mi?ini,
Güle güle küfür edeceksin...
Unutacaks?n, unutur gibi i?eceksin !
"??iyorsan Rak?y? ?ve ?ve,
S?ve s?ve kusacaks?n ne varsa i?inde.."

*. *. *

G?rtlak kanserine yakaland???nda dostlar? art?k dinlenmesini s?yledi..
“Ben ?airim, fil de?ilim.. Azrail'i bir k??eye ?ekilip bekleyemem. Meydanlarda ?lmeliyim" dedi..
"?mür dedi?in ü? gündür,
Dün ge?ti yar?n me?huldür,
O halde ?mür dedi?in bir gündür..
O da bugündür." der gibi..

*. *. *

17 y?l ?nce ?ldü..
?iir s?yleyerek, rak? i?erek, küfür ederek..
Vasiyeti üzerine ?ok sevdi?i Dat?a'da g?müldü..
"Beni kuzum Dat?a’ya g?mün.
Ge?in Ankara’y?, ?stanbul’u!.
Oralar a?z?na kadar dolu..
Alabildi?ine pahal?..
?rne?in Zincirlikuyu’da
Bir mezar 750 milyona..
Buras? nispeten ucuz..
Ortada kalma ihtimali de yok..
Hay?r dua da istemez..
Dedi?im gibi, beni Dat?a’ya g?mün..
?u deniz g?ren mezarl???n orda..
G?mü san?p de?erlerse, kar??mam ama!"
An?s?na sayg?yla....
Al?nt?

2 Temmuz 2018 Pazartesi

insan 8 k??eli bir küp olarak bir tepede do?ar 
ve tepenin ete?inde ya?am? sona erip ?lür
do?umundan ba?layarak yava? yava? büyüyen küp artan a??rl???n?n , alt?ndaki topra?? a??nd?rmas? sonucu yuvarlanmaya ba?lar
yava? ve tak?nt?l? yuvarlanmas? , k??elerinin keskinli?ini kaybetmesi sonucu zamanla h?zlan?r
h?zland?k?a ?nüne ??kanlara ?arpmas? sonucu k??elerindeki y?pranmalar h?z?n? art?r?r ve k??eleri yok olup top halini al?r 
art?k ?ok kolay bir ?ekilde engelleri a?arak yuvarlanmas? daha da h?zlan?r
kaybolan k??eler onun tecrübeleridir 
a?t??? engeller ba?ar?lar?d?r
ald??? yol birikimleridir 
tepenin ete?inin uzakla?mas? ise akl?d?r
ama sonunda misket olarak ?lecektir
ak?l, var olmakt?r

zeka, akl? var etmektir

8 May?s 2018 Sal?

kahrolsun kapital desek
kaholmuyor
kahrolsun kotuler desek
kahrolmuyor
kahrolsun emperyal desek
kahrolmuyor
kahrolsun bu dunya
yok olan kendi kendini yokeder
 mucadele milimetrik te olsa mucadeledir
 onemli olan mucadeleyi kendi yasami ile sinirli tutmamaktir

7 May?s 2018 Pazartesi

Yeninin varl???n? g?stermesi i?in eskinin ?lmesi gerekir. Gücünüzü cenazeye saklay?n
Eskiye Veda etmek zordur, onlara zaman tan?y?n . 
Eski, onlar i?in, bilindiktir, yeni ise bilinmediktir. 

Zihin, yeniden herzaman Korkar.
benim gelece?imi
benim bildiklerimi bilmeyenlerin belirlemesi kadar aptalca bir sistem olamaz
ya?am standard?m?z? daha yukar?ya ta??yacak dostluklardan ka?mak zorunda kal?yoruz 
bu da bizi yüksek hayat standartlar?na dü?man yap?yor

Ald?n gittin yine bir yan?m?
Geri kalan?m da yine seninle

Bende kalan?m ben de?il art?k

4 May?s 2018 Cuma

"Biz zengin olsak para tedavülden kalkar."
?ocuk olmay? istemek i?in büyümek gerekiyor
Hak k? , zulüm varken g?rmeyenler zulmün harab?ndan sonra g?rdüklerinde harap olanlar?n üstündeki veballeri alt?nda ezilip af dileyecekler ama affedilmeyecekler
BEN ?KT?DAR OLURSAM,
T?RK?YE'Y? SATIP PARAYI HERKESE E??T DA?ITACA?IIIIIIIIIIIIIIIIMMMM. OYUNU BANA VEEEERRR.
"Fakirlerin sevgililer günü 29 ?ubat olmal?. 4 senede bir."
KAVGA, SAGCI ILE SOLCU NUN KAVGASI DEGIL
ZENGINLERIN IKTIDAR KAVGASIDIR.
ALET OLMAYIN
MAZLUMLAR SUSTUKCA
ZALIMLER DAHA ZALIM OLACAK
VARLIKLARINIZI DEGIL
SAGLIKLARINIZI KIYASLAYIN

3 May?s 2018 Per?embe

ak?l, hedefe varabilmektir.
zeka, engelleri a??p yol alabilmektir.

sosyal devlet olman?n yolu sosyal toplum olmaktan ge?er
?ncelikle sosyal toplumu yaratmal?y?z

bunun yolu da e?itimden ge?er
vatan sa?olsun diyerek ?lüme giden ?ocuklar? olan bir ulusun bireyleri olarak gelinen bugün de , iktidar h?rs? ile ?lenlere lanetler olsun ..........................................

yanl??
do?ru olmayan ?eylerdir
do?ru 

sadece yanl?? olmayan ?eyler de?ildir

yürütmenin dayan?lmaz a??rl??? 
yolsuzlukla mücadelede en dayan?lmaz ac?d?r
Yeninin varl???n? g?stermesi i?in eskinin ?lmesi gerekir. Gücünüzü cenazeye saklay?n
Eskiye Veda etmek zordur, onlara zaman tan?y?n . 
Eski, onlar i?in, bilindiktir, yeni ise bilinmediktir. 

Zihin, yeniden herzaman Korkar.

29 Nisan 2018 Pazar

ya?amak güzel
her?eye ra?men
benim her?eyim
ba?kas?n?n hi?bir?eyi
ba?kas?n?n her?eyi
benim i?in hayal
benim hayallerim
ba?kas?n?n her?eyi

16 Nisan 2018 Pazartesi

a??k oldu?um g?zlerin
gelmez oldu art?k g?zlerime

9 Nisan 2018 Pazartesi

hayat twitter e benziyor,her twiti yakalamak mumkun degil, hele takip ettiginiz kisiler coksa.icinde sizin icin cok degerli olsada,kacirdiklariniz cok. onemli olan yakaladiginiz twit,yasadiginiz an. yada hayatiniza fazla kisi sokmamak dogrusu . aslonan yakaladiginiz olani yasamak. tadina varmak. az ve tatli twitleriniz olsun.

6 Nisan 2018 Cuma

art?n?z? , eksinizi kabul ederek koruyabilirsiniz
ak?ll? olun
herkesin bir EFENDI si vardir.
EFENDI lerin EFENDISI PARA dir

3 Nisan 2018 Sal?

eskiden afrikal? siyahiler k?le idi, onlar ba?kald?rd?, herkes k?le oldu. ?al??anlar patronundan daha fazla vergi veriyor.
kahrolsun kapitalizm

26 Mart 2018 Pazartesi

Unutmayin
Tum kavgalar iktidar olma kavgasidir
?ktidar olmak icin gü? gerekir
G?? te para dir
Masum degil hicbirimiz
Dunya günahkar
苏湘傅寒川,苏贤儿东方衍全文免费,苏湘傅寒川小说全文阅读
homeaboutnewsPartnerscontact
赵氏嫡女一蓑烟雨免费200女主穿越成受宠嫡公主嫡女重生一品郡王镇国将军府嫡女嫁给太子嫡女医妃篮子
重生之嫡女轻狂白紫嫣最豪赘婿陆枫重生之嫡女嫡女毒谋倾世医妃不好惹免阅全文嫡女倾城腹黑世子全文阅读贵族嫡女笔趣