第一首长夫人

第一首长夫人

第一首长夫人

S?n ph?m hot

Danh sách s?n ph?m

Tin t?c m?i

GI?I PH?P T?CH H?P B? PH?N B?C, K?P V?T ?A NHI?M C?A PIAB CHO C?NH TAY ROBOT

GI?I PH?P T?CH H?P B? PH?N B?C, K?P V?T ?A NHI?M C?A PIAB CHO C?NH TAY ROBOTH? th?ng k?p hút ch?n kh?ng KCS (Kenos? ) ???c trang b? b? t?o ch?n kh?ng COAX? SX nh? g?n.H? th?ng k?p hút ch?n kh?ng KCS (Kenos? ) cho phép b? k?p chuy?n t? ?ng d?ng này sang ?ng d?ng khác r?t nhanh mà kh?ng c?n ph?i thay th? c? c?u c? khí t??ng tác.Các b? t?o ch?n kh?ng COAX?SX - cung c?p hi?u su?t cao ngay c? ? áp su?t n?p th?p ho?c áp dao ??ng. KCS có th? ???c trang b? 1 ho?c 2 b? COAX?SX.

Xem ti?p

?ng d?ng Núm hút ch?n kh?ng Piab trong Ch? bi?n g? và x? l? g?

Núm hút Ch?n kh?ng ???c s? d?ng ?? k?p và x? l? ph?i làm b?ng g?. Th?ng th??ng ?ng d?ng ???c ??c tr?ng b?i m?i tr??ng b?i b?m, th?i gian chu k? nhanh và m?c ?? t? ??ng hóa cao. ?? x?p và b? m?t hoàn thi?n c?ng nh? m?c ?? c?a v?t n?t và cành c?y có th? thay ??i t? b? ph?n này sang b? ph?n khác, ?i?u này làm cho vi?c l?a ch?n thành ph?n ch?n kh?ng r?t quan tr?ng.

Xem ti?p

Piab Vacuum belt conveyors

B?ng t?i ch?n kh?ng bao g?m m?t b?ng t?i ??c l? ???c k?t n?i v?i ch?n kh?ng th?ng qua các r?nh trên gi??ng c?a vành ?ai. Nó gi? các ph?n ph?ng c?a h?u h?t m?i v?t li?u vào vành ?ai b?ng ch?n kh?ng. B?ng t?i ?ai ch?n kh?ng c?ng có th? ???c s? d?ng "l?n ng??c" trong m?t s? ?ng d?ng.

Xem ti?p

?ng d?ng núm hút ch?n kh?ng Piab trong b?ng t?i ch?n kh?ng

B?ng t?i ch?n kh?ng bao g?m m?t b?ng t?i ??c l? ???c k?t n?i v?i ch?n kh?ng th?ng qua các r?nh trên gi??ng c?a vành ?ai. Nó gi? các ph?n ph?ng c?a h?u h?t m?i v?t li?u vào vành ?ai b?ng ch?n kh?ng. B?ng t?i ?ai ch?n kh?ng c?ng có th? ???c s? d?ng "l?n ng??c" trong m?t s? ?ng d?ng.

Xem ti?p

T?ng h?p thi?t b? ???c cung c?p b?i GREENTECH | Greentech Vietnam

T?ng h?p thi?t b? ???c cung c?p b?i GREENTECH | Greentech Vietnam

Xem ti?p

T?ng h?p thi?t b? ???c cung c?p b?i GREENTECH | Greentech Vietnam

T?ng h?p thi?t b? ???c cung c?p b?i GREENTECH | Greentech Vietnam

Xem ti?p

T?ng h?p thi?t b? ???c cung c?p b?i GREENTECH | Greentech Vietnam

T?ng h?p thi?t b? ???c cung c?p b?i GREENTECH | Greentech Vietnam

Xem ti?p

T?ng h?p thi?t b? ???c cung c?p b?i GREENTECH | Greentech Vietnam

T?ng h?p thi?t b? ???c cung c?p b?i GREENTECH | Greentech Vietnam

Xem ti?p

T?ng h?p thi?t b? ???c cung c?p b?i GREENTECH | Greentech Vietnam

T?ng h?p thi?t b? ???c cung c?p b?i GREENTECH | Greentech Vietnam

Xem ti?p

T?ng h?p thi?t b? ???c cung c?p b?i GREENTECH | Greentech Vietnam

T?ng h?p thi?t b? ???c cung c?p b?i GREENTECH | Greentech Vietnam

Xem ti?p

T?ng h?p thi?t b? ???c cung c?p b?i GREENTECH | Greentech Vietnam

T?ng h?p thi?t b? ???c cung c?p b?i GREENTECH | Greentech Vietnam

Xem ti?p

T?ng h?p thi?t b? ???c cung c?p b?i GREENTECH | Greentech Vietnam

T?ng h?p thi?t b? ???c cung c?p b?i GREENTECH | Greentech Vietnam

Xem ti?p

T?ng h?p thi?t b? ???c cung c?p b?i GREENTECH | Greentech Vietnam

T?ng h?p thi?t b? ???c cung c?p b?i GREENTECH | Greentech Vietnam

Xem ti?p

T?ng h?p thi?t b? ???c cung c?p b?i GREENTECH | Greentech Vietnam

T?ng h?p thi?t b? ???c cung c?p b?i GREENTECH | Greentech Vietnam

Xem ti?p

T?ng h?p thi?t b? ???c cung c?p b?i GREENTECH | Greentech Vietnam

T?ng h?p thi?t b? ???c cung c?p b?i GREENTECH | Greentech Vietnam

Xem ti?p

T?ng h?p thi?t b? ???c cung c?p b?i GREENTECH | Greentech Vietnam

T?ng h?p thi?t b? ???c cung c?p b?i GREENTECH | Greentech Vietnam

Xem ti?p

T?ng h?p thi?t b? ???c cung c?p b?i GREENTECH | Greentech Vietnam

T?ng h?p thi?t b? ???c cung c?p b?i GREENTECH | Greentech Vietnam

Xem ti?p

T?ng h?p thi?t b? ???c cung c?p b?i GREENTECH | Greentech Vietnam

T?ng h?p thi?t b? ???c cung c?p b?i GREENTECH | Greentech Vietnam

Xem ti?p

T?ng h?p thi?t b? ???c cung c?p b?i GREENTECH | Greentech Vietnam

T?ng h?p thi?t b? ???c cung c?p b?i GREENTECH | Greentech Vietnam

Xem ti?p

T?ng h?p thi?t b? ???c cung c?p b?i GREENTECH | Greentech Vietnam

T?ng h?p thi?t b? ???c cung c?p b?i GREENTECH | Greentech Vietnam

Xem ti?p

T?ng h?p thi?t b? ???c cung c?p b?i GREENTECH | Greentech Vietnam

T?ng h?p thi?t b? ???c cung c?p b?i GREENTECH | Greentech Vietnam

Xem ti?p

T?ng h?p thi?t b? ???c cung c?p b?i GREENTECH | Greentech Vietnam

T?ng h?p thi?t b? ???c cung c?p b?i GREENTECH | Greentech Vietnam

Xem ti?p

?NG D?NG N?M H?T CH?N KH?NG PIAB TRONG NGH?NH C?NG NGHI?P

?NG D?NG N?M H?T CH?N KH?NG PIAB TRONG NGH?NH C?NG NGHI?P

Xem ti?p

?ng d?ng thi?t b? Piab trong ngành ?óng gói

?ng d?ng thi?t b? Piab trong ngành ?óng gói

Xem ti?p

D? án

H? th?ng BMS tòa nhà v?n phòng cho thuê Apex Office Tower

H? th?ng BMS tòa nhà v?n phòng cho thuê Apex Office Tower

Bi?t th? th?ng minh ?à N?ng

Bi?t th? th?ng minh ?à N?ng

H? th?ng ?i?u khi?n ?i?u hòa kh?ng khí Nhà máy D??c Minh Khang

H? th?ng ?i?u khi?n ?i?u hòa kh?ng khí Nhà máy D??c Minh Khang

H? th?ng BMS cho Big-C T?n Hi?p

- Design BMS control systems, electric control cabinets.- Control cabinet construction and handover at the site.- Provide BMS control systems including control systemsalternately Chiller, AHU controller, the control systemcold storage tank to save energy, ventilation control, airmonitoring energy consumption (BTU) , devices such assensors, valves and damper actuators ...- T & C at the site, programming guides and user handoverto the customer.

H? th?ng ?i?u khi?n l?nh Big-C Nam ??nh

H? th?ng ?i?u khi?n l?nh Big-C Nam ??nh

H? th?ng ?i?u khi?n l?nh Big-C V?nh Phúc

??i siêu th? Big C V?nh Phúc và Trung t?m th??ng m?i Hà Minh Anh t?i qu?c l? 2, thành ph? V?nh Yên, t?nh V?nh Phúc

D?ch v?

Thi?t k?, ch? t?o, l?p trình các t? ?i?u khi?n chi?u sáng, ??ng c?, PLC, ...

Thi?t k?, ch? t?o, l?p trình các t? ?i?u khi?n chi?u sáng, ??ng c?, PLC, ...

Thi?t k?, ch? t?o, l?p trình h? th?ng nhà th?ng minh

SCHNEIDER ELECTRIC GI?I PH?P NH? TH?NG MINH?áp ?ng nh?ng yêu c?u cao nh?t v? tính n?ng và ki?u dángH? TH?NG NH? TH?NG MINH C?A B?NH? th?ng nhà th?ng minh ??n gi?n h?n b?n ngh?.H? th?ng nhà th?ng minh hi?n nay có th? ?i?u khi?n h?u h?t các thi?t b? s? d?ng ?i?n trong m?t ng?i nhà hi?n ??i. Do ?ó ch? nhà h?u nh? kh?ng c?n ph?i ??t c?u h?i “H? th?ng nhà th?ng minh có th? làm ???c gì?”, thay vào ?ó ch? c?n bày t? “T?i mu?n h? th?ng nhà th?ng minh c?a T?i ph?i làm ???c gì và nh? th? n

Thi?t k?, n?ng c?p, c?i t?o h? th?ng BMS c?a Siemens và Schneider

C?ng ty chúng t?i, GREENTECH Vi?t Nam là nhà t? v?n, thi?t k? và thi c?ng các h?ng m?c thu?c l?nh v?c BMS. BMS (Building Management System) là m?t h? th?ng ?i?u khi?n và giám sát k? thu?t. H? th?ng này mang tính t?ng th? cao trong ?i?u khi?n và giám sát các h? th?ng k? thu?t c?a tòa nhà.BMS th?c hi?n t?t nh?t các nhi?m v? ?i?u khi?n v?n hành h? th?ng, là m?i tr??ng thu nh?n, qu?n l? toàn b? các th?ng s? k? thu?t c?a thi?t b? c?a các h? th?ng k?t n?i t?i. Th?ng qua trao ??i th?ng tin, BMS ?i?u k

B?o trì h? th?ng ?i?n

Chúng t?i, GREENTECH Vi?t Nam nh?n s?a ch?a b?o trì b?o d??ng t?i c?ng trình v?i s? chuyên nghi?p và tính hi?u qu? cao. D?ch v? ch?t l??ng cao c?a chúng t?i s? giúp ??m b?o h? th?ng c?a khách hàng v?n hành ?n ??nh v?i hi?u n?ng cao, giúp khách hàng có th? hoàn toàn yên t?m ?? t?p trung vào các l?nh v?c ch? ch?t c?a mình.B?o trì h? th?ng ?i?nB?o trì h? th?ng ?i?n QUY TR?NH KI?M TRA, B?O TR? H? TH?NG ?I?N ??NH K? 3 TH?NG /L?NI. C?C TH?NG S? GHI NH?N:Ghi nh?n nh?t k? v?n hành t? kh

D?ch v? b?o trì cao ?c/tòa nhà v?n phòng

Chúng t?i, GREENTECH Vi?t Nam nh?n s?a ch?a b?o trì b?o d??ng t?i c?ng trình v?i s? chuyên nghi?p và tính hi?u qu? cao. D?ch v? ch?t l??ng cao c?a chúng t?i s? giúp ??m b?o h? th?ng c?a khách hàng v?n hành ?n ??nh v?i hi?u n?ng cao, giúp khách hàng có th? hoàn toàn yên t?m ?? t?p trung vào các l?nh v?c ch? ch?t c?a mình.B?o trì h? th?ng ?i?nB?o trì h? th?ng ?i?n QUY TR?NH KI?M TRA, B?O TR? H? TH?NG ?I?N ??NH K? 3 TH?NG /L?N I. C?C TH?NG S? GHI NH?N:Ghi nh?n nh?t k? v?n hành t? k

H? tr? tr?c tuy?n

Sales Support - Mr. Nh?n: 0935041313

Sales Support - Mr. Nh?n: 0935041313 -sales@greentechvn.com

Tech. Support - Mr. Nh?n: 0935041313

Tech. Support - Mr. Nh?n: 0935041313 - nhan@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Th?y: 079 664 0303

HCM Sale - Ms. Th?y: 079 664 0303 - thuy@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. H?nh: 0905405433

HCM Sale - Ms. H?nh: 0905405433 - hanh@greentechvn.com

HCM Sale - Ms. Bình: 0979646562

HCM Sale - Ms. Bình: 0979646562 - sale01@greentechvn.com

CN Qu?ng Nam - Mr. H?n: 0912635379

CN Qu?ng Nam - Mr. H?n: 0912635379 - han@greentechvn.com

CN Hà N?i - Mr. Thái: 0987040968

CN Hà N?i - Mr. Thái: 0987040968 - thai@greentechvn,com

Danh m?c s?n ph?m

Tin t?c c?n bi?t

S?n ph?m bán ch?y

Fanpage Facebook

Th?ng kê

  • ?ang online58
  • H?m nay9,287
  • H?m qua14,430
  • Trong tu?n41,690
  • Trong tháng312,292
  • T?ng c?ng14,861,117

??i tác 1

??i tác 2

??i tác 3

Merry Christmas
Th?ng tin_Technical
Happy New Year
Th?ng tin_Sale

Top

   (0)
第一首长夫人,冷酷军长强宠妻,少将的盛世宠妻
homeaboutnewsPartnerscontact
嫡女毒医艳琪琪小说军医穿越成四品嫡女欲血嫡女全文阅读免费医后唳天神医嫡女漫画免费 土豪漫画嫡女正妻全文阅读
江山为聘嫡女別想逃重生复仇腹黑嫡女下载微盘重生嫡女之一品凰妃微盘下载萌宠之嫡女毒妃重生嫡女文推荐